Līgo Višķos sporta spēļu

NOLIKUMS

1. Sporta spēles — mērķis un uzdevumi

1.1.   Līgo Višķos sporta spēles (turpmāk Sporta spēles) ir sporta sacensības sporta spēļu dalībniekiem.
1.2.   Sporta spēļu mērķi ir:
1.2.1.    veicināt veselīgu dzīvesveidu;
1.2.2.    attīstīt dalībnieku vienotību;
1.3.   Sporta spēļu uzdevumi ir:
1.3.1.    nodrošināt dalībniekiem iespēju piedalīties dažādas sporta spēles;
1.3.2.    nodrošināt dalībniekiem saturīgi pavadītu brīvo laiku sporta spēļu sacensību garā.

2.   Organizācija un vadība

2.1.   Sporta spēles organizē biedrība “Esi pirmais” (turpmāk organizators).
2.2.   Sporta spēļu inventāru nodrošina organizators un sadarbības partneri.

 3.   Laiks un vieta

3.1.   Sporta spēles notiks 23.jūnijā, Višķu stadionā, laika posmā no 10.00 līdz 16.00.
3.2.   Sporta spēļu komandu reģistrācija sākas no plkst. 9.30.

 

4.      Dalībnieki un pieteikšanās

4.1.   Sporta spēlēs var piedalīties ikviens, kurš ir vecāks par 16 gadiem (turpmāk — Dalībnieks), ievērojot apakšpunkta noteikto komandas sastāvu.
4.2.   Dalībai Sporta spēlēs Dalībnieki izveido komandu, jebkurā no disciplīnām
4.3.   Komanda izvēl sev kapteini, ko norāda pieteikuma anketā. Par komandas kapteiņa maiņu ziņo organizatoram, kas pieņem lēmumu par kapteiņa funkciju deleģēšanu.
4.4.   Sporta spēļu laikā komandas sastāvs ir nemainīgs.
4.5.   Maksimālo komandu skaitu Sporta spēlēs nosaka organizators.
4.6.   Komanda iesniedz aizpildītu pieteikuma anketu reģistrācijas laikā.

5.      Reģistrācija

5.1.   Komanda reģistrējas Sporta spēlēm norises vietā, ne vēlāk kā pusstundu pirms Sporta spēļu sākuma (9.30-10.30).
5.2.   Ja komanda nereģistrējas 5.1. apakšpunkta noteiktajā laikā - dalība Sporta spēlēs var tikt liegta.

 6.      Sporta spēļu disciplīnas

6.1.   Vispārīgi noteikumi
6.1.1.    Katras disciplīnas noteikumus nosaka organizators.
6.1.2.    Disciplīnu noteikumi tiek izsludināti ne vēlāk kā 3 dienas pirms Sporta spēlēm.
6.1.3.    Organizators, nosakot noteikumus, vadās pēc attiecīgo sporta veidu klasiskajiem noteikumiem.
6.1.4.    Organizators var noteikt īpašus noteikumus un izņēmumus katrā disciplīnā.
6.1.5.    Organizators nosaka laika ierobežojumu disciplīnu izspēlei.
6.1.6.    Tiesneši pirms katras disciplīnas sakumā saprātīgā apjomā izskaidro Dalībniekiem attiecīgas disciplīnas noteikumus. 

6.3.   Pludmales futbols

6.3.1.    Laukumā spēlē 5 dalībnieki (4 spēlētāji un vārtsargs).
6.3.2.    Komandas spēlē 2 puslaikus. Katrs puslaiks ilgst 7 minūtes, neskaitot kompensācijas laiku, ko nepieciešamības gadījumā nosaka tiesnesis.
6.3.3.    Finālsacensībās katru puslaiku spēlē 10 minūtes, neskaitot kompensācijas laiku, ko nepieciešamības gadījumā var noteikt tiesnesis. Ja pamatlaiks beidzas ar neizšķirtu rezultātu, komandas izpilda pēcspēles sitienu sēriju no 9 metru atzīmes, 5 sitieni katrai komandai. Ja joprojām tiek fiksēts neizšķirts, komandas pamīšus turpina izpildīt pēcspēles sitienus, līdz tiek noskaidrots uzvarētājs.

 6.4.   Strītbols

6.4.1.    Laukumā spēlē 3 dalībnieki.
6.4.2.    Komandas spēlē uz vienu grozu.
6.4.3.    Uz izlozes pamata, ko nosaka disciplīnas tiesnesis, pirms spēles sākumā tiek izlozēts kura komanda uzsāk spēli „aizsardzība" un kura „uzbrukuma".
6.4.4.    Komandas spēlē 10 minūtes. Par katru grozu — 1 punkts. Ja metiens veikts aiz 3 punktu līnijas, tad 2 punkti.
6.4.5.    Finālsacensībās neizšķirta rezultāta gadījumā tiesnesis nosaka pagarinājumu.

 6.5.   Tautas bumba

6.5.1.    Laukumā spēlē 6 dalībnieki.
6.5.2.    Uzvaru iegūst tā komanda, kas pirmā izcīna divas uzvaras Spēles, nepieciešamības gadījumā komanda aizvada 3 Spēles. Katra Spēle ilgst 5 minūtes vai kamēr izsisti visi kādas komandas dalībnieki. Spēlē uzvar tā komanda, kurai Spēles laika beigās ir vismazāk izsisto dalībnieku vai kura izsit visus pretinieka komandas spēlētājus.

 6.6.   Stafete

6.6.1.    Stafetē piedalās 6 dalībnieki no komandas (3 sievietes + 3 vīrieši);
6.6.2.    Stafeti katra komanda veic individuāli.
6.6.3.    Dalībnieku uzdevums ir izpildīt visas tiesnešu norādītās darbības pēc iespējas īsākā laikā.
6.6.4.    Uzvar tā komanda, kura visprecīzāk un visātrāk izpilda norādītās darbības.
6.6.5.    Par katru neprecīzi izpildītu darbību pienākas sods (pirms starta tiesnesis informē par iespējamo sodu).

 6.7.  Citi sporta veidi

6.7.1.  Sporta spēļu organizators var izveidot arī nolikumā neminētas sporta disciplīnas, informējot par tām komandas Sporta spēļu kapteiņu sanāksmē, norises vietā.
6.7.2.  Nolikumā neminētas sporta disciplīnas netiek iekļautas kopvērtējumā.

 7.   Sacensību noteikumi

7.1.   Pirms sporta spēļu sākuma notiek komandas kapteiņu sanāksme, kurā izlozē komandu iedalījumu apakšgrupās.
7.1.1.      Apakšgrupu skaits ir pāra.
7.1.2.      Katrā apakšgrupā ir 3 vai 4 komandas.
7.2.   Vietu sadalījumu apakšgrupā nosaka pēc iegūto punktu skaita. Augstāko vietu iegūst tā komanda, kurai apakšgrupā ir visvairāk punktu:
7.2.1.      par uzvaru sporta disciplīnās tiek doti 3 punkti, par neizšķirtu rezultātu — 2 punkti un par zaudējumu — 1 punkts;
7.2.2.      par neierašanos pilnā sastāvā 3 minūšu laikā pēc izsaukšanas uz disciplīnas norises vietu tiesnesis var lemt kavējošajai komandai piešķirt 0 punktus;
7.2.3.      ja komanda pēc tiesnešu lēmuma tiek diskvalificēta, tā iegūst 0 punktus.
7.3.   No katras apakšgrupas katrā disciplīnā tālāk tiek 1 vai 2 komandas (atkarībā no apakšgrupu skaita), kas ir savākušas lielāko punktu skaitu:
7.3.1.      ja sporta spēlēs izveidotas divas apakšgrupas, tad finālsacensībām kvalificējas 2 komandas;
7.3.2.      ja sporta spēlēs izveidotas vairāk par 2 apakšgrupām, tad finālsacensībām kvalificējas 1 komanda, taču galvenais tiesnesis drīkst mainīt izslēgšanas spēļu kartību, paredzot, ka kvalificējas 2 (atkarība no apakšgrupu skaita) komandas.
7.4.   Ja komandu apakšgrupas ir ieguvušas vienādu punktu skaitu, tad, lai noteiktu vietu sadalījumu, prioritāri tiek ņemts vērā:
7.4.1.      savstarpējais spēļu rezultāts;
7.4.2.      iegūto vārtu, grozu, setu punktu u.c. skaits;
7.4.3.      zaudēto vārtu, grozu, setu punktu u.c. skaits;
7.4.4.      sakrītot visiem iepriekšējiem nosacījumiem, tiek veikta izloze uzvarētāja noteikšanai.
7.5.   Izslēgšanas spēļu pretinieki ir izlikti atkarībā no finālsacensībās kvalificējamo komandu skaita:
7.5.1.      ja divas komandas, tad izslēgšanas spēlēs tiekas vienas apakšgrupas l. vietas ieguvējā komanda ar otras apakšgrupas 2. vietas ieguvēju komandu;
7.5.2.      ja viena komanda, tad izslēgšanas spēļu pretinieki tiek izlozēti.
7.6.   Finālsacensību izspēlēs sistēmā tiek veidota atkarība no apakšgrupu skaita:
7.6.1.      ja apakšgrupu skaits ir 2 vai 4, tad fināla par 3. vietu spēle pusfinālu zaudētāji, bet par l . vietu — pusfinālu uzvarētāji;
7.6.2.      ja apakšgrupu skaits ir 6 vai 8, tad finālā piedalās pusfinālu uzvarētāji, kas noskaidroti izspēlējot ceturtdaļfinālus.

 8.   Kopvērtējumā aprēķināšanā

8.1.   Katra disciplīna tiks vērtēta atsevišķi
8.2. Komandām nav obligāti piedalīties visās disciplīnās.

9.      Strīdu izšķiršanas kartībā un piezīmju izteikšana

9.1.   Pēc mutisku pretenziju par spēļu rezultātiem izvirzīšanas strīdu izšķir galvenais tiesnesis.

 10.  Tiesāšanā un tiesneši

10.1.  Sporta spēles tiesā organizatoru izvirzīti tiesneši atbilstoši šim nolikumam un paredzētajiem sporta veidu disciplīnu noteikumiem.
10.2.  Visus rezultātus apstiprina galvenais tiesnesis.
10.3.  Tiesnešu tiesības:
10.3.1.  tiesnesis ir tiesīgs komandai izteikt aizrādījumus par neētisku, nesportisku rīcību vai lūgt nomainīt kādu komandas dalībnieku attiecīgajā disciplīnā;
10.3.2.  ja ignorē tiesneša izteiktās piezīmes, tad galvenais tiesnesis drīkst diskvalificēt komandu attiecīgajā disciplīna vai anulēt tas rezultātus.
10.3.3.  Ja viena un tā pati komanda tiek diskvalificētā vairāk ka 2 disciplīnas, tad galvenajam tiesnesim ir tiesības lemt par komandas diskvalifikāciju no sporta spēlēm kopuma.

 11.  Dalībnieku atbildībā

11.1.  Katrs dalībnieks ir materiāli atbildīgs par nodarīto kaitējumu pasākumā norises vietai, aprīkojumam, sporta spēļu dalībniekiem un organizētājiem.
11.2.  Komandu vai tās atsevišķus dalībniekus var diskvalificēt par:
11.2.1.  sporta spēļu nolikuma neievērošanu;
11.2.2.  sporta spēļu tiesnešu vai organizatora norādījumu ignorēšanu;
11.2.3.  vispārējo pieklājības un ētikas normu neievērošanu.
11.3.  Diskvalificēt komandu vai tas dalībniekus drīkst Sporta spēļu organizators vai galvenais tiesnesis.
11.4.  Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvoklī un savam personiskajam mantām un to apliecina ar savu parakstu reģistrējoties Sporta spēļu norises vieta pirms Sporta spēļu sākuma. 

12.  Komandas pienākumi

12.1.  Ierasties norādītajā sporta spēļu norises vietā, prezentējot komandas vienoto tēlu, piemēram, kopīgas formas, vienojošos vizuālos elementus, dziesmas, saukļus u.tml.
12.2.  Godprātīgi veikt visas disciplīnas, cienot tiesneša lēmumu.

 13.  Apbalvošana

13.1.  Apbalvošana notiek sporta spēļu nobeigumā.
13.2.  Apbalvo tās komandas, kuras kopvērtējuma ieguvušas 1. - 3. vietu.
13.3.  Katras sporta disciplīnas 1. – 3. vietas ieguvēji saņem medaļas un veicināšanas balvas.
13.4. Katras sporta disciplīnas 1. vietas ieguvēji papildus saņem biļeti uz Līgo Višķos festivālu un alus kasti.
13.5. Visiem turnīra komandu dalībniekiem ieeja uz festivālu "Līgo Višķos" par puscenu - tikai 2,50 EUR!

 14.  Nolikuma grozīšanas kartībā

14.1.  Organizators ir tiesīgs grozīt nolikumu, par to iepriekš brīdinot visas komandas.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .